Tervetuloa suomen sokeat ry:n sivuille

Yhdistyksen säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Suomen Sokeat ry . Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko Suomi.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tehtävänä on toimia maamme sokeiden etu-, asiantuntija-, palvelu- ja yhteistoimintajärjestönä. Sen tarkoituksena on vähentää sokeudesta aiheutuvia haittoja ja vaikeuksia sekä edistää täysin sokeiden mahdollisuutta elää omaehtoista, sisältörikasta ja tasavertaista elämää.

3 § TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) ajaa ja valvoo toiminta-alueensa sokeiden oikeuksien ja tavoitteiden toteuttamista vaikuttamalla päättäjiin, viranomaisiin ja kansalaismielipiteeseen tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja ja suosituksia,
2) harjoittaa sokeutta koskevaa/käsittelevää tiedottamista,
3) edistää sokeiden tiedonsaantia ja erityisesti pistekirjoituksen asemaa sekä osallistuu toiminta-alueensa yleisten tiedonvälityspalvelujen kehittämiseen sokeille soveltuviksi,
4) edistää sosiaalista ja taloudellista tasa-arvoa sekä eri tilaisuuksien, tapahtumien ja harrastusten saavutettavuutta myöntämällä avustuksia  tähän tarkoitukseen sekä
5) tekee yhteistyötä toiminta-alueensa julkisen tahon ja vammaisjärjestöjen kanssa.

4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA

Yhdistys hankkii varoja toimintaansa varten varainkeräyksillä ja arpajaisilla, vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinoa tai ansiotoimintaa tai sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

5 § YHDISTYKSEN JäSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia tai kannatusjäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä jokainen Suomessa asuva täysin sokea henkilö. Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän on haettava jäsenyyttä kirjallisesti hallitukselta ja sokeudesta on tällöin esitettävä luotettava selvitys.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea yhdistystä.

Yhdistyksen hallitus voi myöntää kunniajäsenen arvonimen varsinaiselle tai kannatusjäsenelle ja yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kunniapuheenjohtajan arvonimen varsinaiselle jäsenelle, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat arvonimiä, eivätkä ne vaikuta jäsenlajiin tai jäsenoikeuksiin ja -velvollisuuksiin ellei näistä säännöistä muuta johdu.

Saavutetut jäsenoikeudet ja arvonimet säilyvät.

6 § JäSENMAKSUT

Viisitoista (15) vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun sekä kannatusjäsenet kannatusjäsenmaksun vuosittain.

Edellä mainittujen jäsenmaksujen suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous aina vuodeksi kerrallaan.

Kunniajäsenen tai kunniapuheenjohtajan arvonimen saaneilla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Saavutetut jäsenmaksuvapaudet säilyvät.

7 § YHDISTYKSESTä EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksen jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen:

1) on muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen,
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin maksamiaan jäsenmaksuja.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokouksia ovat yhdistyksen varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous ja se pidetään maalis-huhtikuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin ellei kokouksen enemmistö vaadi umpilippuäänestystä. Valtakirjalla voi niin ikään äänestää. Yhdellä henkilöllä voi olla korkeintaan kolme valtakirjaääntä. äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö, ellei näistä säännöistä muuta johdu. äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa ja umpilippuäänestyksessä tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

Saadakseen asiansa vuosikokouksen käsiteltäväksi jäsenen on jätettävä se kirjallisesti hallitukselle, jonka on tuotava asia vuosikokoukselle lausuntonsa kera. Vuosikokoukseen tarkoitettu asia on toimitettava hallitukselle ennen tammikuun loppua. Sähköposti kelpaa kirjalliseksi esitykseksi.

9 § KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle jäsenen ilmoittamalla tavalla kirjallisesti pistekirjoituksella, äänitteellä tai sähköpostitse henkilökohtaisella kutsulla vähintään 14 päivää ennen kokousta kokouspäivää mukaan lukematta. Mikäli jäsen ei ole ilmoittanut, missä muodossa kutsun haluaa, se lähetetään äänitteellä.

10 § VUOSIKOKOUKSEN TEHTäVäT

Vuosikokouksen tehtävänä on:

1) käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
2) käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta,
3) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
4) päättää varsinaisten jäsenten jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta,
5) päättää puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot,
6) vahvistaa yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle kalenterivuodelle,
7) valita joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi,
8) valita kaksi varsinaista jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle seuraaviksi kahdeksi vuodeksi,
9) valita hallitukseen kaksi varajäsentä seuraavaksi vuodeksi ja päättää, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneinä olevien varsinaisten jäsenten tilalle,
10) valita joka toinen vuosi kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa sekä
11) päättää muista esityslistassa mainituista asioista sekä hallituksen kokouksen käsiteltäväksi tuomista ja jäsenten sääntöjen määräämässä järjestyksessä esittämistä asioista.

11 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitaan vuosikokouksessa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.

Puheenjohtajan toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päätyttyä ja loppuu noin kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä.

Varsinaisten jäsenten toimikautta koskee sama, mitä puheenjohtajan toimikaudesta sanottiin.

Varajäsenten toimikausi alkaa valinnan tehneen kokouksen päätyttyä ja loppuu seuraavan vuosikokouksen päättyessä.
Varajäsenten lisäksi hallituksesta eroaa vuosittain kaksi varsinaista jäsentä, ensimmäisen kerran arvalla ja sen jälkeen 2-vuotiskausien mukaan.

Hallitus valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kolmen hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti nimeltä mainittua asiaa varten pyytäessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään neljä jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
äänten mennessä tasan ratkaisee mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos kuitenkin ratkaistaan arvalla.

Hallituksen tehtävänä on:

1) edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset,
2) päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä,
3) pitää jäsenluetteloa,
4) valita varsinaisten jäsentensä keskuudesta vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtaja,
5) valita tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät, jotka toimivat hallituksen valvonnassa ja vastuulla,
6) hoitaa yhdistyksen taloutta ja toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan,
7) päättää tilit kalenterivuosittain ja valmistaa kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä jättää tilit viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne hallitukselle lausunnon kera viimeistään kahta viikkoa ennen kyseistä vuosikokousta,
8) valmistella kaikki yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat,
9) ottaa ja erottaa tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt sekä päättää näitä koskevista työsuhdeasioista,
10) huolehtia, että yhdistyksen tilien tarkkailu suoritetaan hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
11) muutenkin huolehtia ja vastata yhdistyksen asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

12 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, toimintakertomus sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle tilintarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

13 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin.

14 § SääNTöJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja tällöin vaaditaan muutosehdotuksen hyväksymiseen vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

15 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain vuosikokouksessa ja se on lisäksi vahvistettava lähinnä seuraavassa vuosikokouksessa tai sitä ennen pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa, jota ei kuitenkaan saa pitää aikaisemmin kuin kahden (2) kuukauden kuluttua purkamispäätöksen tehneestä vuosikokouksesta.

Purkamispäätöksen syntymiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, sen jäljellä olevat varat luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksellä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen sellaiselle taholle, joka hyväksyy yhdistyksen tavoitteet ja osaltaan jatkaa toimintaa niiden saavuttamiseksi.

16 § MUUT MääRäYKSET

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja muita yhdistyksen toimintaa koskevia säännöksiä.

© Suomen sokeat ry